Select Page

Terafinal

1st – £2000
Harry Grieve

2nd – £1000
Aditya Munshi
Naomi Wei (also top girl)

=4th – £375
Alex Golding
Michael Ashworth

=7th – £75
Koby Kalavannan
Dominic Klingher
Jonah Willow
Han-Sen Choong
Anna Wang
Zheming Zhang

Top U11 – £500
Yichen Han (Also =4th)

Top U9 – £200
Dimitrios Zakarian

Mike Basman Best Game – £25

Naomi Wei